بدست آوردن مسیر فایل exe اصلی برنامه خودمون

گاهی نیاز هست تا بدونیم برنامه ما در کدام مسیر از هارد کامپیوتر مقصد در حال اجرا شدن هست. با استفاده از کد زیر ما می تونیم مسیر فایل exe اصلی برنامه رو پیدا کنیم :

WPF :

string FullPathOfExeFile = System.IO.Path.GetDirectoryName(Process.GetCurrentProcess().MainModule.FileName) + "\\";


Win Form :

string FullPathOfExeFile = Application.StartupPath + "\\"

/ 2 نظر / 197 بازدید
DrTJ

Application.StartupPath وقتی که یک Short-Cut از برنامه رو اجرا کنی، مسیر درست رو بر نمیگردونه... واسه همین من همیشه از این کد استفاده می کنم: AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory