بدست آوردن نام host از یک آدرس اینترنتی در C#

شاید گاهی پیش بیاد که مایل باشید،آدرس host رو از یک URI یا URL استخراج کنید ، مثلا می خواهید آدرس persianblog.ir رو از آدرس زیر جدا کنید :
http://persianblog.ir/CreatePost.aspx?blogID=5752
برای این کار چند راه هست :

توسط عبارات منظم :

private string GetHostName(string WebAddress) { string Pattern = @"//(\w.*?\w)/"; Regex re = new Regex(Pattern, RegexOptions.IgnoreCase); string HostName = re.Match(WebAddress.Trim()).Groups[1].Value; return HostName; }

توسط Uri و UriBuilder :

private string GetHostName(string WebAddress) { string HostName = ""; string OriginalUrl = WebAddress.Trim(); Uri uri;

if (!Uri.TryCreate(WebAddress, UriKind.Absolute, out uri)) HostName = new UriBuilder(WebAddress).Host; else HostName = uri.Host;

return HostName; }

/ 0 نظر / 94 بازدید